top of page
section-02.png

ระบบทดลองบริการหนังสือรับรองทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (eBC)

eBC_Background.png
Artboard 3.png

Create Request

General Information

กรอกข้อมูลของผู้สอบบัญชีได้รับมอบหมายตรวจสอบบัญชีของผู้ประกอบการ

Request Date

Corporate Information

กรอกข้อมูลผู้ประกอบการ

Request Information

เลือกธนาคารที่ต้องการขอเอกสาร Bank Confirmation ได้จากทุกธนาคารที่เป็นสมาชิกกับ eBC Platform
**ระบบจะตรวจสอบหากมีการระบุธนาคารซ้ำ**

No.

Request Type

Select Bank

Account No. Deduct

Account Name

1

2

3

4

5

6

Internal Remark

bottom of page