header-bg.png

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

บริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะนำเทคโนโลยีอันทันสมัย มาบริหารจัดการเอกสารสำคัญระหว่างสถาบันทางการเงิน บริษัท และหน่วยงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ รวดเร็ว ปลอดภัย และ มีความถูกต้องสูงสุด โดยในอนาคตบริษัทมีเป้าหมายที่จะขยายขอบเขตการให้บริการไปยังต่างประเทศเพิ่มเติม

พันธกิจ

บริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งเป้าหมายที่จะขยายการให้บริการหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบบล็อกเชน ให้ครอบคลุมมากกว่า 80% ของจำนวนหนังสือค้ำประกันในประเทศ ภายในระยะเวลา 5 ปี 

 
 

บริษัท

ความช่วยเหลือ

© 2019 BCI (Thailand) Co., Ltd.

319 อาคารจามจุรี สแควร์ ชั้น 25 ห้อง 9-12 ถนนพญาไท

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์: +66 2029 0200

  • Facebook - วงกลมสีขาว
  • YouTube - วงกลมสีขาว
  • LinkedIn - วงกลมสีขาว