top of page
header-bg.png

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

บริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะนำเทคโนโลยีอันทันสมัย มาบริหารจัดการเอกสารสำคัญระหว่างสถาบันทางการเงิน บริษัท และหน่วยงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ รวดเร็ว ปลอดภัย และ มีความถูกต้องสูงสุด โดยในอนาคตบริษัทมีเป้าหมายที่จะขยายขอบเขตการให้บริการไปยังต่างประเทศเพิ่มเติม

พันธกิจ

บริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งเป้าหมายที่จะขยายการให้บริการหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบบล็อกเชน ให้ครอบคลุมมากกว่า 80% ของจำนวนหนังสือค้ำประกันในประเทศ ภายในระยะเวลา 5 ปี 

วิสัยทัศน์
พันธกิจ
bottom of page