top of page
eBC_Background2.png
BCI_eLG_logo3.png

บริการหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์บนระบบบล็อกเชน

เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ธนาคาร

ที่ร่วมให้บริการกว่า

20

ธนาคารชั้นนำทั่วประเทศไทย

จำนวนธุรกรรม

บน e-LG Platform

200,000+

ภายในระยะเวลา 3 ปี

ผู้ใช้บริการ

ครอบคลุมกว่า

70%

ของผู้รับวางหนังสือค้ำประกัน

รายใหญ่ในประเทศไทย

ฟีเจอร์สำหรับผู้รับผลประโยชน์ที่สามารถทำธุรกรรมได้บน e-LG Platform

บริการหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์บนบล็อกเชน ได้รับการพัฒนาขึ้นร่วมกับธนาคารพันธมิตร
เพื่อแก้ปัญหาให้กับผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องทุกส่วน โดยช่วยลดขั้นตอนที่ยุ่งยาก ลดเอกสารจำนวนมาก ประหยัดเวลาดำเนินการ และช่วยลดต้นทุนบนพื้นฐานของความถูกต้อง แม่นยำ และโปร่งใส

02_edited.png

ลดวงเงินหนังสือค้ำประกัน

ผู้รับผลประโยชน์สามารถดำเนินการลดวงเงินหนังสือค้ำประกัน online ได้ผ่าน e-LG Platform โดยธนาคารจะได้รับคำขอลดวงเงินหนังสือค้ำประกันโดยตรง สะดวก รวดเร็ว เพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับคู้ค้าในการนำวงเงินไปใช้งาน

ขั้นตอนการทำธุรกรรมบน e-LG Platform ของผู้รับผลประโยชน์

ด้วย Blockchain Technology จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ความโปร่งใส ความรวดเร็ว ของหนังสือค้ำประกันแบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงช่วยลดระยะเวลาที่ใช้ในการออกหนังสือค้ำประกันตั้งแต่ขั้นตอนการยื่นขอหนังสือค้ำประกันไปจนถึงขั้นตอนการตรวจสอบจากผู้รับผลประโยชน์ โดยใช้เวลาเพียงภายใน 1 วันเท่านั้น

ผู้รับผลประโยชน์

4

Artboard - ENG - 01.png

แจ้งวางหนังสือค้ำประกัน

ออกหนังสือค้ำประกัน

บน e-LG Platform

เรียกดูหนังสือค้ำประกัน

บน e-LG Platform

ผู้รับผลประโยชน์

คู้ค้า

ธนาคาร

1

2

3

ขอออกหนังสือค้ำประกัน

แบบ e-LG on Blockchain

ทำไมต้องใช้เริ่มใช้งาน e-LG Platform?

ลดระยะเวลาในการออกหนังสือค้ำประกัน

การขอออกหนังสือค้ำประกันแบบกระดาษรูปแบบเดิมใช้เวลาในการดำเนินการตั้งแต่การยื่นขอหนังสือค้ำประกันไปยังการตรวจสอบจากผู้รับผลประโยชน์มากถึง 3-7 วัน โดยเวลาส่วนใหญ่จะใช้ไปกับการรับส่งหนังสือให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ แต่ด้วย e-LG Platform ของ BCI จะช่วยลดระยะเวลาในการออกหนังสือค้ำประกันเหลือเพียง ไม่เกิน 1 วัน 

ใช้งานผ่านอิเล็กทรอนิกส์ 100% ทำให้ลดการใช้กระดาษและต้นทุนในการจัดเก็บเอกสาร

การขอออกหนังสือค้ำประกันแบบกระดาษรูปแบบเดิมใช้เวลาในการดำเนินการตั้งแต่การยื่นขอหนังสือค้ำประกันไปยังการตรวจสอบจากผู้รับผลประโยชน์มากถึง 3-7 วัน โดยเวลาส่วนใหญ่จะใช้ไปกับการรับส่งหนังสือให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ  

สร้างมาตรฐานเดียวของหนังสือค้ำประกัน

กับทุกธนาคารสมาชิก

การขอออกหนังสือค้ำประกันแบบกระดาษรูปแบบเดิมใช้เวลาในการดำเนินการตั้งแต่การยื่นขอหนังสือค้ำประกันไปยังการตรวจสอบจากผู้รับผลประโยชน์มากถึง 3-7 วัน โดยเวลาส่วนใหญ่จะใช้ไปกับการรับส่งหนังสือให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ แต่ด้วย e-LG Platform ของ BCI จะช่วยลดระยะเวลาในการออกหนังสือค้ำประกันเหลือเพียง ไม่เกิน 1 วัน โดยข้อมูลต่าง ๆ จะถูกจัดเก็บไว้บน Cloud ซึ่งสามารถกำหนดสิทธิการเข้าถึงได้ ทำให้ข้อมูลถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัยบนระบบ Blockchain

มั่นใจด้วยผู้รับผลประโยชน์รายใหญ่กว่า 70% ในประเทศไทย
ที่เลือกใช้บริการ e-LG Platform 

  " ในปัจจุบันบริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ให้บริการหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเทคโนโลยีบล็อคเชน
ให้กับกลุ่มธนาคารพาณิชย์ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และกลุ่มบริษัทเอกชน โดยได้เริ่มให้บริการจริง ตั้งเเต่เดือนมิถุนายน 2562

และมีธนาคารพันธมิตรร่วมให้บริการแล้วทั้งสิ้นจำนวน 20 ธนาคารทั้งไทยและต่างประเทศ​ มีผู้ใช้บริการทั้งบริษัทขนาดใหญ่ในภาคธุรกิจจำนวนทั้งสินกว่า 170 กลุ่มบริษัทฯ รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ"

บริการของเรา

ด้วย Blockchain Technology จะช่วยทำให้เพิ่มประสิทธิภาพ ความโปร่งใส ความรวดเร็ว และลดต้นทุนในการเก็บรักษาหนังสือค้ำประกันแบบกระดาษ

ในการขอออกหนังสือค้ำประกันแบบกระดาษรูปแบบเดิม ระยะเวลาที่ใช้ในการออกหนังสือค้ำประกันตั้งแต่ยื่นขอหนังสือค้ำประกันไปยังการตรวจสอบจากผู้รับผลประโยชน์จะใช้เวลา 3-7 วัน โดยเวลาส่วนใหญ่จะใช้ไปกับการรับส่งหนังสือให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ 

e-lg01.png
e-lg02.png

แต่ด้วย Blockchain ของ BCI จะช่วยลดระยะเวลาในการออกหนังสือค้ำประกันเหลือเพียง ไม่เกิน 1 วัน

ข้อมูลต่าง ๆ จะถูกจัดเก็บไว้บน Cloud โดยสามารถกำหนดสิทธิการเข้าถึงได้ ทำให้ข้อมูลถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัยบนระบบ Blockchain

ประโยชน์

box-value-bg-1.png

ลดระยะเวลาในการออกหนังสือค้ำประกัน

ico-time.png
box-value-bg-2.png

ใช้งานผ่านอิเล็กทรอนิกส์ 100% ทำให้ลดการใช้กระดาษและต้นทุนในการจัดเก็บเอกสาร

ico-paper.png
box-value-bg-3.png

เพิ่มความหน้าเชื่อถือของเอกสาร และลดกระบวนการตรวจสอบ

ico-trust.png
box-value-bg-1.png

สร้างมาตรฐานเดียวของหนังสือ
ค้ำประกันกับทุกธนาคาร

ico-guarantee.png
box-value-bg-5.png

ลดขั้นตอนการ

กรอกข้อมูลจากกระดาษเข้าระบบ และความผิดพลาดที่อาจเกิดจากมนุษย์

ico-people.png

BCI มีทั้งบริการแบบ Common node, Private node และ Common node Plus
ตามความสะดวกของสมาชิกเพื่อให้ได้ใช้ประโยชน์ได้มีประสิทธิภาพที่สุด

eLGBizModel.png
ico-node.png

Common node

สมาชิกเชื่อมต่อกับระบบของ BCI และเข้าใช้ระบบผ่านหน้าเว็บที่ทาง BCI จัดเตรียมไว้ให้ได้

ico-node-private.png

Private node

สมาชิกจัดหา Cloud ด้วยตนเอง 

ico-node-private-cloud.png

Common Node Plus

เชื่อมต่อผ่าน Cloud ที่ BCI จัดหาให้

ico-paper.png

Broker model

กรณีผู้รับผลประโยชน์มีระบบหน้าบ้านให้กับผู้ขอหนังสือค้ำประกันนั้น ระบบจะสามารถส่งคำสั่งร้องขอเพื่อให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกันผ่านระบบ Blockchain ไปยังธนาคารพิจารณาอนุมัติการออกหนังสือค้ำประกันได้ โดยผู้ขอหนังสือค้ำประกันไม่ต้องเดินทางไปยังธนาคาร

ico-noti.png

Beneficiary only model

ผู้ขอออกหนังสือค้ำประกันจะเดินทางไปธนาคารเพื่อขอออกหนังสือค้ำประกัน แต่เมื่อธนาคารอนุมัติแล้ว ผู้รับผลประโยชน์จะได้รับการแจ้งเตือนบนระบบ เพื่อให้ผู้รับผลประโยชน์สามารถเรียกดูข้อมูลผ่านบนระบบ

แผนการใช้บริการตามความต้องการขององค์กร

eLGBizModelDetail.png
bottom of page