top of page

BCI-CUTIP-BOT จัดประชุมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "Financial Use Cases for Digital Businesses in Thailand"

บีซีไอ(ประเทศไทย)-จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย-ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกันจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “Financial Use Cases for Digital Businesses in Thailand”


ในปัจจุบันการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการในประเทศไทยมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องและมีความซับซ้อนมากขึ้น สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของภาคธุรกิจที่มีแนวโน้มการแข่งขันสูงขึ้น ประกอบกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางเงิน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนการกระบวนการซื้อ-ขายของภาคธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้มากขึ้น และสร้างการเข้าถึงบริการทางการเงิน รวมทั้งช่วยยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศโดยรวม

ภายใต้แนวคิดให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องเป็นผู้เสนอแนะแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหรือบริการทางการเงินจากความต้องการที่แท้จริง เพื่อสามารถตอบโจทย์การทำงานให้ดียิ่งขึ้น บริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้วยเทคโนโลยี Blockchain ร่วมกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยทำการเรียนเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ ชั้นนำร่วมทำ Workshop Design Thinking เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในระบบการซื้อขายสินค้าระหว่างองค์กร (Digital B2B trade) และ ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์การขนส่งและรับสินค้า” ภายใต้โครงการ “Financial Use Cases for Digital Businesses in Thailand” ได้แบ่งการประชุมเชิงปฎิบัติการออกเป็น 2 ครั้ง

ครั้งที่ 1 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ห้องห้องประชุมป๋วย อึ๊งภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย มา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ความรู้เรื่องรูปแบบ Design Thinking , Pain Point Analysis , Rate Ranking ได้รับเกียรติจาก นางสาวสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย และนายศีลวัต สันติวิสัฎฐ์ ประธานกรรมการ บริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จำกัด และ ศาสตราจารย์ ดร.นงนุช เหมืองสิน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

และได้รับเกียรติจากคณาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูจิต ตรีรัตนพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไปรมา อิศรเสนา อยุธยา, ดร.ชูพรรณ โกวานิชย์, และ คุณพัชรี มงคลพงษ์ เป็นผู้ให้ความรู้ในเรื่อง Design Thinking , Pain Point Analysis , Rate Ranking เพื่อให้มีความเข้าใจและนำมาใช้เป็นเครื่องมือหลักในการประชุมเชิงปฎิบัติการครั้งที่ 2 ต่อไป
และเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัท บีซีไอ ได้จัดประชุมเชิงปฎิบัติการครั้งที่ 2 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้หน่วยงานในภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ และสถาบันการเงิน ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อจำกัดของการทำธุรกิจและการใช้บริการทางการเงินในปัจจุบัน เพื่อขับเคลื่อนภาคธุรกิจเข้าสู่กระบวนการดิจิทัลครบวงจรในอนาคต ซึ่งได้รับความสนใจจากบริษัท บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทย ออยล์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) โรงพยาบาลศิริราช สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เข้าร่วมในงานสัมมนา

และมีผู้แทนจาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์

โดยภายในงานได้รับเกียรติจากคุณณพงศ์ธวัช โพธิกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายระบบการชำระเงินธนาคารแห่งประเทศไทย และ นายศีลวัต สันติวิสัฎฐ์ ประธานกรรมการ บริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

ซึ่งในระหว่างการประชุมเชิงปฎิบัติการนั้น ได้มีการแบ่งผุ้เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการเป็น 3 กลุ่ม และผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง 3 กลุ่มได้ระดมสมองจนได้ข้อสรุปกลุ่มละ 2 หัวข้อที่สำคัญและมั่นใจว่าตอบโจทย์จากผู้ใช้งานจริงๆ ทั้งนี้คณะทำงานจะทำการรวบรวมข้อสรุปของทั้ง 3 กลุ่มจัดทำในรูปแบบรายงานอีกครั้ง

Comments


bottom of page