top of page

บีซีไอ(ประเทศไทย) ดึงเทคโนโลยีบล็อกเชนสร้างก้าวใหม่ของการบริการหนังสือรับรองทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์

"(Bank Confirmation on Blockchain)"


บีซีไอ (ประเทศไทย) ดึงเทคโนโลยีบล็อกเชนต่อยอดบริการทางการเงิน ล่าสุดเร่งศึกษาและพัฒนาบริการหนังสือรับรองทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์ หวังลดขีดจำกัดองค์กรเอกชน ทั้งในเรื่องของการระยะเวลาที่ค่อนข้างนาน ข้อมูลไม่ครบถ้วน และความเสี่ยงในการปลอมแปลงเอกสารซึ่งส่งผลให้เกิดความผิดพลาดในการตรวจสอบบัญชี คาดพร้อมให้ใช้บริการได้ในไตรมาส 3 ปีหน้า

ในวันนี้ (29 ตุลาคม 2563) ธนาคารแห่งประเทศไทย และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ร่วมกับ บริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชนสำหรับสถาบันทางการเงินและภาคธุรกิจในประเทศไทย ในการนำกระบวนการการออกหนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Confirmation) มาพัฒนาร่วมกับเทคโนโลยี Blockchain เพื่อเข้ามาสนับสนุนการทำงานของผู้สอบบัญชีและธนาคารในการตรวจสอบบัญชีของบริษัท หรือเรียกว่าโครงการหนังสือรับรองทางการเงินผ่านระบบบล็อกเชน (Bank Confirmation on Blockchain) ซึ่งโครงการแล้วเสร็จพร้อมใช้งานได้ในไตรมาส 3 ปี 2564 และในอนาคตจะมีโอกาสเปิดให้ภาคธุรกิจส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องกับหนังสือรับรองทางการเงิน เช่น บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) บริษัทผู้ให้บริการสินเชื่อ (ลิสซิ่ง) กลุ่มประกันภัย เข้ามาร่วมใช้บริการ โดยเทคโนโลยี Blockchain จะเข้ามาช่วยบริหารจัดการธุรกรรมและการขอข้อมูลจากธนาคารและสถาบันการเงินให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว มีความปลอดภัยและน่าเชื่อถือ ป้องกันการปลอมแปลงข้อมูล ขณะที่ผู้สอบบัญชีและสถาบันการเงินสามารถเชื่อมต่อเข้ามาใช้บริการ blockchain ผ่าน website ที่ผ่านการตรวจสอบแล้วได้อย่างปลอดภัย สะดวก รวดเร็วและง่ายต่อการใช้งาน จึงช่วยสร้างความมั่นใจและน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ใช้บริการระบบ อีกทั้งยังเป็นการขยายศักยภาพเทคโนโลยีบนแพลตฟอร์มบล็อกเชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้งานอย่างแท้จริง ซึ่งมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการและร่วมมือให้มีการจัดประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการ ซึ่งโครงการได้รับความสนใจจากหลายภาคส่วน โดยมีผู้แทนจากสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สำนักงานสอบบัญชี บริษัทเอกชนชั้นนำ และธนาคารพาณิชย์ เข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการในครั้งนี้ด้วยคุณสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้กล่าวว่า ความร่วมมือในภาคธนาคารเพื่อให้บริการการยืนยันข้อมูลทางการเงินผ่านระบบบล็อกเชนนั้น จะช่วยเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ให้กับภาคการเงิน ภาคธุรกิจ และภาคการบัญชีเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะบริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีที่ขอยืนยันข้อมูลบัญชีซึ่งเป็นลูกค้าของธนาคารและช่วยลด operation cost ของธนาคารในการตรวจสอบลายเซ็นบนเอกสารมอบอำนาจของบริษัท นอกจากนี้ยังลดขั้นตอนและกระบวนการภายในของธนาคารในการขอยืนยันข้อมูลทางการเงินอีกด้วย ซึ่งในอนาคตระบบ Bank confirmation on Blockchain ยังสามารถต่อยอดไปในการขอสินเชื่อเพื่อเพิ่มสภาพคล่องของบริษัทให้สามารถขอสินเชื่อกับธนาคารได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น

คุณธวัชชัย เกียรติกวานกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กล่าวว่า การมีระบบ Bank Confirmation on Blockchain จะช่วยให้ผู้สอบบัญชีได้รับข้อมูลจากธนาคารได้อย่างรวดเร็ว และมีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้น ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาในทางปฏิบัติที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่ได้รับจากธนาคาร และสามารถป้องกันการทุจริตได้ ซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพของรายงานทางการเงิน รวมทั้งเพิ่มความโปร่งใสและน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน และเป็นกลไกที่สำคัญในการคุ้มครองผู้ลงทุน

นายศีลวัต สันติวิสัฎฐ์ ประธานกรรมการ บริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า จากความสำเร็จของบริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จำกัด ที่เป็นผู้ให้บริการหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์บนระบบบล็อกเชนเป็นรายแรกของโลก ซึ่งได้เริ่มให้บริการมาตั้งแต่ปี 2562 โดยมีธนาคารและบริษัทชั้นนำในประเทศเข้าร่วมใช้บริการเป็นวงกว้าง โดยระบบหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์บนระบบบล็อกเชนมีจุดเริ่มต้นมาจากความร่วมมือกันของสถาบันทางการเงินและภาคธุรกิจ ที่ต้องการสร้างมาตรฐาน ความสะดวก ปลอดภัย และลดต้นทุนในการจัดการเอกสารในรูปแบบกระดาษ จากการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐาน (shared infrastructure) และเทคโนโลยี Blockchain ร่วมกัน ทำให้เพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจและยกระดับการบริการทั้งทางภาครัฐและภาคเอกชน

คุณสิริวัฒน์ เกียรติเจริญสิน ผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวเสริมว่า จากความสำเร็จของโครงการหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์บนระบบบล็อกเชน นำมาสู่การต่อยอดเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ในการพัฒนาหนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Confirmation) ซึ่งในปัจจุบันพบว่ายังมีอุปสรรคในขั้นตอนการขอหนังสือรับรองทางการเงินที่ค่อนข้างใช้ระยะเวลาค่อนข้างมาก มีความหลากหลายของเอกสาร และข้อมูลไม่ครบถ้วนต้องดำเนินการขอใหม่และใช้ระยะเวลาเพิ่มเติมในการตรวจสอบบัญชีและในงานได้จัดเวทีเสวนาในหัวข้อ “ยกระดับความโปร่งใสของธุรกิจด้วย Bank Confirmation on Blockchain” โดยได้รับเกียรติจากจาก

- คุณฉวีวรรณ เกียรติดุริยกุล บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการเสวนา

- คุณอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล จาก บริษัท เอเอนเอ็ส ออดิท จำกัด เป็นผู้ให้แง่มุมของผู้สอบบัญชี

- คุณสาโมทย์ วีรานุวัตติ์ จาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด มหาชน เป็นผู้ให้แง่มุมของธนาคารพาณิชย์

- คุณญาณวิทย์ รักษ์ศรี จาก บริษัท กสิกร บิซิเนส เทคโนโลยี กรุ๊ปเป็นผู้ให้แง่มุมของระบบ blockchain ที่จะใช้ในโครงการ

ธนาคารที่ให้เกียรติเข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการ

- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

- ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

- ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

- ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)

- ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

- ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)

- ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

- ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น

- ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

- ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)

- ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

- ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

สำนักงานสอบบัญชีที่ให้เกียรติเข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการ

- บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

- บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

- บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด

- บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

- บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด

- บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

- บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

- สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์

- บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด

- สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท

- บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

- บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด

- บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

- บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด

- บริษัท มาซาร์ส จำกัด

- บจก. อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)

บริษัทที่ให้เกียรติเข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการ

- บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัด (มหาชน)

- บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

- บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

- บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

- บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

- บริษัท ศูนย์ประมวลผล จำกัด


แผนการดำเนินงานของโครงการKomentarai


bottom of page