header-bg.png

คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการบริษัท

นายศีลวัต สันติวิสัฎฐ์

ประธานกรรมการ

ธนาคารกสิกรไทย

นายญาณวิทย์ รักษ์ศรี

กรรมการ

ธนาคารกสิกรไทย

นายกึกก้อง รักเผ่าพันธุ์

กรรมการ

ธนาคารกรุงเทพ

นางเยาวดี นาคะตะ

กรรมการ

ธนาคารกรุงเทพ

นายอิทธิพันธ์ เจียกเจิม

กรรมการ

ธนาคารไทยพาณิชย์

นายปิยะศักดิ์ เงินไทย

กรรมการ

ธนาคารไทยพาณิชย์

นายพีรพงศ์  นิธิไกรวุฒิ

กรรมการ

ธนาคารทหารไทย

นายธวัชชัย ชีวานนท์

กรรมการ

ธนาคารกรุงไทย

นายธนกร  กาญจนนัติ

กรรมการ

ธนาคารกรุงไทย

 

ฝ่ายบริหารระดับสูง

นายสิริวัฒน์ เกียรติเจริญสิน

ผู้จัดการใหญ่

 

บริษัท

ความช่วยเหลือ

© 2019 BCI (Thailand) Co., Ltd.

319 อาคารจามจุรี สแควร์ ชั้น 25 ห้อง 9-12 ถนนพญาไท

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์: +66 2029 0200

  • Facebook - วงกลมสีขาว
  • YouTube - วงกลมสีขาว
  • LinkedIn - วงกลมสีขาว