header-bg.png

คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการบริษัท

นายศีลวัต สันติวิสัฎฐ์

ประธานกรรมการ

ico-kbank.png

ธนาคารกสิกรไทย

นายญาณวิทย์ รักษ์ศรี

กรรมการ

ico-kbank.png

ธนาคารกสิกรไทย

นายกึกก้อง รักเผ่าพันธุ์

กรรมการ

ico-bbl.png

ธนาคารกรุงเทพ

นางเยาวดี นาคะตะ

กรรมการ

ico-bbl.png

ธนาคารกรุงเทพ

นายอิทธิพันธ์ เจียกเจิม

กรรมการ

ico-scb.png

ธนาคารไทยพาณิชย์

นายปิยะศักดิ์ เงินไทย

กรรมการ

ico-scb.png

ธนาคารไทยพาณิชย์

นายพีรพงศ์  นิธิไกรวุฒิ

กรรมการ

ico-tmb.png

ธนาคารทหารไทย

นายธวัชชัย ชีวานนท์

กรรมการ

ico-ktb.png

ธนาคารกรุงไทย

นายธนกร  กาญจนนัติ

กรรมการ

ico-ktb.png

ธนาคารกรุงไทย

 

ฝ่ายบริหารระดับสูง

นายสิริวัฒน์ เกียรติเจริญสิน

ผู้จัดการใหญ่